fbpx

Tie­dät var­mas­ti­kin sen tun­teen, kun sar­jan vii­mei­set tois­tot alka­vat jo hie­man väsyt­tää ja vie­lä pitäi­si het­ki jak­saa. Mitä lähem­mäk­si lop­pua tul­laan, sitä enem­män haet voi­maa kor­vis­sa­si soi­vas­ta mene­väs­tä tree­ni­musii­kis­ta. Kuu­los­taa­ko tutulta?

Kun­to­kes­kuk­sis­sa kuun­nel­laan taus­ta­musiik­kia sik­si, että oikean­lai­nen musiik­ki paran­taa suo­ri­tus­ky­kyä lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sen aika­na. Musii­kin ja lii­kun­nan posi­tii­vi­ses­ta yhtey­des­tä on saa­tu vuo­sien saa­tos­sa myös tie­teel­lis­tä vah­vis­tus­ta. Mikä tahan­sa musiik­ki­lis­ta tai radio­ka­na­va ei vali­tet­ta­vas­ti sovi liikuntapaikoille.

Täs­sä artik­ke­lis­sa avaan muu­ta­man tee­man kaut­ta sitä, mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun suun­nit­te­lee tai päi­vit­tää kun­to­kes­kuk­sen taustamusiikkia.

Suunnittele taustamusiikkivalinnat salin rytmin tai vaihtuvan asiakasprofiilin mukaan

Usein kun­to­kes­kuk­sis­sa soi­te­taan joko yhtä musiik­ki­lis­taa sekoi­tuk­sel­la niin kau­an, kun­nes asia­kas­pa­lau­te pakot­taa muut­ta­maan soit­to­lis­taa uuteen uskoon. Musiik­ki lukeu­tuu luon­nos­taan hen­ki­lö­koh­tai­siin maku­asioi­hin, ja sik­si musiik­ki onkin yksi ylei­sim­mis­tä kun­to­sa­lien toi­ve­laa­tik­ko­jen aiheista.

Taus­ta­musii­kin perus­lin­jat kan­nat­taa miet­tiä sen mukaan, mil­lais­ta asia­kas­kan­taa on eri aikoi­na kes­kuk­ses­sa. Kär­jis­te­tys­ti kun­to­kes­kuk­sis­sa käy aamui­sin enem­män iäk­kääm­piä asiak­kai­ta ja iltaa koh­ti men­täes­sä asia­kas-seg­men­tit sekoittuvat. 

Jos kun­to­sa­lil­la on sel­kei­tä tee­ma­het­kiä aukio­loa­jois­sa kuten esi­mer­kik­si ”senio­riklu­bi” niin sil­loin kan­nat­taa aika­tau­lut­taa soit­toon sel­keäs­ti van­hem­paa mut­ta kui­ten­kin mene­vää musiik­kia. Mukaan voi ja kan­nat­taa­kin lait­taa myös muil­le asiak­kail­le sopi­vaa musiik­kia, mut­ta fokus kan­nat­taa pitää enem­mis­tön musiikkimieltymyksissä.

Oman asia­kas­kan­nan liik­kei­tä aukio­loa­jan sisäl­lä kan­nat­taa siis tut­kia, jot­ta voi tois­taa mah­dol­li­sim­man hyvää tree­ni­musiik­kia asiakkaille.

Jos­kus musii­kin valin­ta asia­kas­pro­fii­lin mukaan voi olla haas­ta­vaa, jos asia­kas­kan­ta on vah­vas­ti sekoit­tu­nut­ta. Täl­löin kan­nat­taa pyr­kiä löy­tä­mään kul­tai­nen kes­ki­tie, jos­ta löy­tyy vähän kaik­kea kaikille.

Menevä musiikki toimii salialueilla ja rennompi pukuhuoneissa

Tut­ki­mus­ten* mukaan nopeam­mal­la musii­kil­la on enem­män etu­ja, kun ver­ra­taan eri musii­kin vai­ku­tus­ta lii­kun­ta­suo­ri­tuk­seen. Tree­naa­mi­nen samal­la tah­dil­la musii­kin kans­sa on kai­kis­ta hyö­dyl­li­sin­tä, mut­ta tär­kein­tä on vält­tää lii­an hidas­ta musiikkia.

Kun­to­sa­lin perus­a­lueil­la kuten car­dio-alu­eel­la ja lai­te­sa­lis­sa voi­si soi­da hyvä ja mene­vä musiik­ki, jon­ka tem­po on vähin­tään 120 BPM. Näin musiik­kiin saa hyvän imun, eikä sekaan jou­du tree­niflow­ta rik­ko­via bal­la­de­ja. Riip­puen vuo­ro­kau­den ajas­ta tem­po­ra­jo­ja voi musii­kis­sa myös hie­man sää­tää.

Jos tem­po­ra­jo­ja läh­tee rajaa­maan tem­pos­kaa­lan ala- ja ylä­pääs­tä lii­an kapeik­si, samat kap­pa­leet voi­vat alkaa soi­da lii­ak­seen. Sik­si kan­nat­taa­kin pyr­kiä löy­tä­mään omal­le salil­le sopi­va mini­mi­tem­po, jota voi varioi­da hie­man myös aukio­loa­jan mukaan. 

Aikai­seen aamuun voi lait­taa hie­man nopeam­man mini­min, jot­ta juu­ri herän­neet tree­naa­jat saa­vat par­haan tsem­pin päi­vään. Lou­na­sa­jal­le tem­poa voi las­kea, jos kun­to­sa­lil­le halu­aa hie­man tavan­omai­ses­ta rau­hal­li­sem­man ilma­pii­rin. Illan seson­kiin tem­pon voi nos­taa halu­tes­saan taas tut­tuun nopeam­paan minimiin.

Puku­huo­nei­siin kan­nat­taa vali­ta soit­toon ren­toa ja sali­musiik­kia hitaam­paa musiik­kia, jos kun­to­kes­kuk­ses­sa on käy­tös­sä monia­luei­nen äänen­tois­to­jär­jes­tel­mä. Puku­huo­ne on paik­ka, jos­sa rau­hoi­tu­taan ja val­mis­tau­du­taan alka­vaan tree­niin ja myös päin­vas­toin aloi­te­taan palau­tu­mi­nen ener­gi­sen tree­nin jälkeen. 

Hidas Chill Out -tyy­li­nen musiik­ki luo miel­lyt­tä­vän siir­ty­män asiak­kaal­le seu­raa­viin toi­miin – oli se sit­ten ruo­ka­kaup­pa­reis­su tai töi­hin läh­tö. Tämä tar­jo­aa asiak­kail­le entis­tä parem­paa pal­ve­lua, jos asia­kas­pol­kuun liit­ty­vän asia­kas­ko­ke­muk­sen voi mak­si­moi­da polun alus­ta myös lop­pu­met­reil­le saakka.

Sopi­vat tem­po­ra­jat kun­to­sa­lia­luei­den musii­kil­le vaih­te­le­vat riip­puen kes­kuk­ses­ta, sen kon­sep­tis­ta ja asiak­kais­ta. Täs­sä muu­ta­mia tem­po­ra­jo­ja, jot­ka Gym­music on huo­man­nut asiak­kai­den­sa kes­kuu­des­sa toi­mi­vik­si car­dio-, lai­te- ja voimasalialueilla:

115 - 140 BPM

120 – 145 BPM

125 – 150 BPM

Musiikin äänenvoimakkuudella on myös merkitystä

Lii­an kovaa tai lii­an hil­jaa soi­va musiik­ki saa monel­la tree­naa­jal­la veri­suo­net pul­lis­tu­maan. Lii­an sel­väs­ti kuu­lu­va musiik­ki vie fokuk­sen pois itse teke­mi­ses­tä ja juu­ri ja juu­ri kuu­lu­va musiik­ki taas häi­rit­see muu­ten ja saa ajat­te­le­maan, että mik­si musiik­ki edes soi jos sitä ei kuulu.

Yhtä oike­aa vas­taus­ta taus­ta­musii­kin volu­mel­le kun­to­kes­kuk­ses­sa ei ole, mut­ta yleis-sään­tö­nä voi­daan sanoa, että mitä enem­män asiak­kai­ta on saman­ai­kai­ses­ti kes­kuk­ses­sa, sitä kovem­mal­la musii­kin pitäi­si olla.

Yö- ja aamuai­koi­na musiik­ki voi soi­da ylei­ses­ti ottaen jopa suht hil­jai­sel­la, jos sitä on kuun­te­le­mas­sa vain yhdet tai muu­ta­mat kor­va­pa­rit. Illal­la taas musiik­ki kil­pai­lee muun salin äänie­ner­gian kanssa.

Jos mah­dol­lis­ta, taus­ta­musiik­ki kan­nat­taa aset­taa sää­ty­mään auto­maat­ti­ses­ti eri aukio­loai­ko­jen asia­kas­ka­pa­si­tee­tin mukaan. Näin musiik­kia ei tar­vit­se sää­tää käsin vah­vis­ti­mes­ta vaan musii­kin voi­mak­kuu­den vaih­te­lut tapah­tu­vat huo­maa­mat­ta päi­vän aikana.

Hyvä taustamusiikki sisustaa tilansa, jossa se soi

Suhi­se­vat juok­su­ma­tot, putoi­le­vat tan­got ja ihmis­ten puheen­so­ri­na. Nämä ovat osa kun­to­kes­kuk­sen luon­nol­lis­ta ääni­maa­il­maa, mut­ta jos nämä lait­taa yksi­nään tuhan­sien neliöi­den kokoi­seen, akus­tii­kal­taan kolk­koon hal­liin niin kuu­lo­ko­ke­mus on usein aika pysäyttävä.

Taus­ta­musii­kin funk­tio ei ole pel­käs­tään viih­dyt­tää ja innos­taa, sil­lä se toi­mii erin­omai­ses­ti myös tilan epä­miel­lyt­tä­vien äänien peh­men­tä­jä­nä. Kun taus­ta­musiik­ki on ins­pi­roi­vaa ja mukaan­sa tem­paa­vaa, muut äänet eivät yksin­ker­tai­ses­ti ero­tu jou­kos­ta niin hyvin.

Musii­kin vai­ku­tuk­sen voi kokeil­la par­hai­ten sam­mut­ta­mal­la musiik­ki salis­ta vaik­ka­pa tun­nik­si par­haim­paan seson­kiai­kaan. Mitä luul­ta­vim­min joku asia­kas tulee asias­ta huo­maut­ta­maan asiakaspalveluun.

Pidä huolta että taustamusiikki soi tasaisesti kaikissa keskuksen eri osissa

Jos­kus kun­to­kes­kuk­sen äänen­tois­to ei tois­ta musiik­kia tasai­ses­ti koko salis­sa. Täl­löin tiet­ty­jen lait­tei­den koh­dal­le tai jopa koko­nais­ten aluei­den koh­dal­le voi tul­la ns. kuu­ro­ja pis­tei­tä, jois­sa musiik­ki ei joko soi ollen­kaan tai se kuu­luu toi­sel­ta alu­eel­ta aivan lii­an hil­jaa.

Täl­lai­set kuu­rot pis­teet voi olla han­ka­lam­pi kor­ja­ta jäl­ki­kä­teen, kun äänen­tois­to on jo asen­net­tu, mut­ta se ei ole kui­ten­kaan mah­do­ton­ta. Riip­puen äänen­tois­tos­ta lisä­kai­ut­ti­mien asen­nus voi olla yllä­tä­vän­kin help­po homma.

Par­hai­ten kuu­roil­ta pis­teil­tä vält­tyy ana­ly­soi­mal­la jo äänen­tois­toa suun­ni­tel­les­sa tar­kas­ti kaik­ki sel­keät ase­ma­pai­kat kes­kuk­sen lat­tia­pin­ta-alas­sa. Lis­taa ylös kaik­ki ase­ma­pai­kat ja alu­eet, jois­sa asia­kas voi viet­tää aikaan­sa tree­na­tes­saan. Samal­la on hyvä miet­tiä, onko salil­la jotain sel­lai­sia aluei­ta, jois­ta asia­kas käy hake­mas­sa lisää tree­ni­tar­vik­kei­ta tai täyt­tä­mäs­sä juo­ma­pul­lon­sa. Voi­si­ko näil­lä­kin alueil­la soi­da hyvä ja ins­pi­roi­va treenimusiikki?

Huomioi myös henkilökunnan jaksaminen musiikin suunnittelussa

Tree­naa­vat asiak­kaat kuun­te­le­vat salin musiik­kia par­haim­mil­laan 1-2 tun­tia per tree­ni­ker­ta. Musiik­ki vai­kut­taa asiak­kai­den lisäk­si myös sali­si hen­ki­lö­kun­nan viihtyvyyteen.

Jos musiik­ki­va­li­koi­ma­si on lii­an sup­pea, samat kap­pa­leet voi­vat soi­da hen­ki­lö­kun­nan työ­vuo­ron aika­na useam­man­kin ker­ran. Tämä voi aiheut­taa väsy­mys­tä soi­vaan musiikkiin.

Pyri ryt­mit­tä­mään salin taus­ta­musiik­ki niin, että vaih­te­le­vuut­ta on tar­peek­si ja ettei samat kap­pa­leet soi salil­la kuin muu­ta­man tun­nin välein. Täl­lä taval­la salin musiik­ki­tar­jon­ta pysyy raik­kaa­na myös jäse­nil­le, kun joka tree­ni­ker­ral­la soi eri­lais­ta mut­ta ins­pi­roi­vaa musiikkia.

Hen­ki­lö­kun­nan omia toi­vei­ta musii­kin suh­teen voi pyr­kiä huo­mioi­maan esi­mer­kik­si sil­loin, kun salil­la on vähem­män asiak­kai­ta saman­ai­kai­ses­ti. Valit­se vaik­ka lou­na­sa­jan musiik­ki­tar­jon­taan hen­ki­lö­kun­nal­le mie­lui­sia gen­re­jä, unoh­ta­mat­ta kui­ten­kaan tree­naa­jien musiikkimakua.

*Artik­ke­lis­sa käy­te­tiin läh­tee­nä seu­raa­via tut­ki­muk­sia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31804098/

Joo­nas Pii­roi­nen
Sales and Mar­ke­ting Direc­tor
Gym­music
Puh: 0400 708 461

Artik­ke­lin on kir­joit­ta­nut B2B-rat­kai­su­myyn­nin ammat­ti­lai­nen, joka on aut­ta­nut ural­laan lukui­sia Poh­jois­mais­sa toi­mi­via kun­to­kes­kuk­sia taus­ta­musiik­ki- ja ryh­mä­lii­kun­ta­musiik­ki­asiois­sa. Musiik­ki on Joo­nak­sel­le elä­män­ta­pa, ja se on kul­ke­nut muka­na elä­mäs­sä jo pie­nes­tä pitäen. Vuo­sia radio­alal­la työs­ken­nel­leen Joo­nak­sen har­ras­tuk­siin lukeu­tuu muun muas­sa luon­nos­sa pati­koin­ti, vinyy­li­le­vy­jen keräi­ly ja rum­pu­jen soit­to – salil­la käyn­tiä unohtamatta.

Gym­musicin taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu on käy­tös­sä jo sadoil­la kun­to­kes­kuk­sil­la. Lue lisää pal­ve­lus­ta tääl­tä.