fbpx

Pit­käl­li­sen odot­te­lun jäl­keen on jäl­leen ammat­ti­mes­su­jen aika. Perin­teik­käät Lii­kun­ta­paik­ka­mes­sut eli Gymtec/Sportec -mes­sut jär­jes­te­tään 3-4.11 (ke & to) Tam­pe­reen Mes­su- ja Urheilukeskuksessa.

Gym­tec & Spor­tec koko­aa yhteen lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin ammat­ti­lai­sia, niin lai­te­toi­mit­ta­jis­ta mui­hin sidos­ryh­miin. Mes­suil­la on tar­jol­la myös muu­ta hyö­dyl­lis­tä ja kiin­nos­ta­vaa ohjel­maa kuten panee­li­kes­kus­te­lu­ja ja luentoja

Lii­kun­ta­paik­ka­mes­sut on oival­li­nen tilai­suus etsiä ins­pi­raa­tio­ta tule­vai­suu­den lii­ke­toi­min­nal­le, ja sik­si myös Gym­music on muka­na mes­suil­la omal­la osas­tol­laan A208. Kat­so Gym­tec-mes­su­jen kar­tal­ta, mis­sä stän­dim­me sijaitsee.

Miksi Gymmusic on mukana messuilla ja miksi meidän luona kannattaa poiketa?

Toi­min­tam­me yti­mes­sä on ollut aina vah­va asia­kas­läh­töi­syys - kehi­täm­me musiik­ki­pal­ve­lui­tam­me ali­tui­ses­ti asiak­kai­dem­me toi­vei­den mukai­ses­ti, ja olem­me myös aina tavoi­tet­ta­vis­sa, kun asiak­kaat mei­tä tar­vit­se­vat. Täs­tä esi­merk­ki­nä on muun muas­sa vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä aut­ta­va asiakaspalvelumme.

Mes­suil­la pää­sem­me teke­mään sitä mitä rakas­tam­me eni­ten eli tapaa­maan asiak­kai­ta ja mui­ta lii­kun­nan alan ammat­ti­lai­sia. Pit­kä koro­nan aiheut­ta­ma tau­ko tapaa­mi­sis­ta on lisän­nyt intoam­me tava­ta asiak­kai­ta entisestään.

Muu­ta­mia syi­tä sii­hen mik­si mei­dän stän­dil­le A 208 kan­nat­taa saapua

  1. Autam­me lii­kun­ta-alan musiik­ki­asioi­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa, oli­pa ongel­ma tai kysy­myk­se­si mikä tahan­sa äänen­tois­tos­ta musiik­ki­si­säl­töön tai musiik­ki­lu­piin. Emme tupu­ta mitään, se on lupaus!
  2. Jul­kis­tam­me uudis­te­tun Set4Play-ryh­mä­lii­kun­ta­musiik­ki­pal­ve­lun juu­ri mes­su­jen kyn­nyk­sel­lä. Mil­lai­nen on lail­li­nen lii­kun­na­noh­jauk­seen suun­ni­tel­tu musiik­ki­pal­ve­lu vuon­na 2021? Tämä sel­vi­ää ständillämme.
  3. Lii­kun­ta­ti­lo­jen taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lum­me on mark­ki­noi­den yksi toi­mi­vim­mas­ta. Tämän todis­taa se, että asia­kas­py­sy­vyy­tem­me on todel­la pit­kää (moni asiak­kais­tam­me on käyt­tä­nyt pal­ve­lui­tam­me yli 5 vuot­ta, osa jopa yli 10 vuotta!).
  4. Uniik­ki osa taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lui­tam­me on ääni­mai­nos­li­sä­osa, jol­la voi tois­taa ääni­kuu­lu­tuk­sia taus­ta­musii­kin yhtey­des­sä. Ääni­kuu­lu­tuk­set ovat teho­kas tapa tavoit­taa salit­ree­naa­jat. Ker­rom­me miten voit paran­taa vies­tin­tää nyky­asiak­kail­le­si, ter­ve­tu­loa stän­dil­lem­me! Mah­dol­li­suus kuun­nel­la teke­miäm­me kuulutuksia.
  5. Voi­ta 3 kk ilmai­set musii­kit lii­kun­ta­pai­kal­le­si! Stän­dil­läm­me on käyn­nis­sä arvon­ta, johon uudet asiak­kaat voi­vat osal­lis­tua. Arvon­ta suo­ri­te­taan mes­su­jen jäl­keen pikimmiten.
  6. Olem­me (aina­kin omas­ta mie­les­täm­me) erit­täin muka­via tyyppejä. 🙂

Kiinnostuitko?

Jos olet suun­taa­mas­sa koh­ti Tam­pe­ret­ta eikä sinul­la ole vie­lä mes­suil­le lip­pu­ja, käy lunas­ta­mas­sa veloi­tuk­set­to­mat mes­su­li­put tämän lin­kin kautta:

https://view.taiqa.com/tampereenmessut/gymtec-sportec-2021/