fbpx

Yrityksestä

Gymmusic lukuina

asiakasta Euroopassa

treenibiisiä soi palveluidemme kautta joka viikko

Tietoa yrityksestä

Tai­pa­leem­me lii­kun­ta-alan oma­na musiik­kiyh­tiö­nä alkoi jo vuon­na 2010, kun moni sali käyt­ti pelk­kää radio­ta tai jopa CD-levy­jä musii­kin läh­tei­nä. Aloi­tim­me taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu­na, mut­ta myö­hem­min olem­me laa­jen­ta­neet ryh­mä­lii­kun­ta­musiik­kiin ja äänimainontaratkaisuihin.

Olem­me nyky­ään Euroo­pan yksi suu­rim­mis­ta lii­kun­ta-alan musiik­kiy­ri­tyk­sis­tä. Toi­mim­me Suo­men lisäk­si Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, ja vuon­na 2019 perus­tim­me toi­mi­pis­teen myös Iso-Bri­tan­ni­aan. Tun­nem­me lii­kun­ta-alan tar­peet ja ongel­ma­koh­dat sato­jen asiak­kai­den kokemuksella. 

Asiak­kai­tam­me ovat niin pie­net kuin myös suu­rem­mat­kin lii­kun­ta-alan yri­tyk­set: kun­to­kes­kuk­set, uima­hal­lit, kun­tien lii­kun­taor­ga­ni­saa­tiot, ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­jat ja ryh­mä­lii­kun­ta­tuot­tei­ta hal­lin­noi­vat yhtiöt.

Keskeisimmät asiakaslupauksemme

1

Saat palveluillamme aidon kilpailuedun

Pal­ve­lui­dem­me avul­la kun­to­sa­lit ja ryh­mä­lii­kun­taor­ga­ni­saa­tiot voi­vat luo­da mah­dol­li­sim­man hyvin eri asia­kas­ryh­miä huo­mioi­vaa taustamusiikkia.

Mitä parem­min taus­ta­musiik­ki on samais­tut­ta­vaa koh­dey­lei­sön­sä kans­sa, sitä parem­pi koke­mus ja tyy­ty­väi­sem­mät asiakkaat!

2

Enemmän aikaa tuottavalle työlle

Tuot­teem­me on suun­ni­tel­tu help­po­käyt­töi­sik­si ja aikaa sääs­tä­vik­si. Monien asiak­kai­dem­me mie­les­tä pal­ve­lum­me puhu­vat “lii­kun­ta-alan” kiel­tä, ja sik­si nii­tä on help­po käyt­tää myös niis­sä­kin tilan­teis­sa, jos­sa aikaa ei ole pal­jon käytettävissä.

Lupauk­sem­me on, että sinun ei tar­vit­se enää iki­nä kos­kea soit­to­lis­toi­hin salin ylei­sen taus­ta­musii­kin kanssa.

3

Parannat jäsenmarkkinointiasi äänen avulla

Pal­ve­luil­lam­me voit val­jas­taa äänen voi­man myös mark­ki­noin­tiin ja tiedottamiseen.

Asia­kas­tie­dot­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä ei voi koros­taa lii­kaa. Salil­la­si käy var­mas­ti myös sel­lai­sia asiak­kai­ta, jot­ka eivät ole vie­lä­kään, usei­den mark­ki­noin­ti­vies­tien jäl­keen, kuul­leet jois­ta­kin kes­kuk­se­si palveluista.

Tilaa palvelumme kokeilu

    Varaa palveluidemme etäesittely

    Kar­toi­tam­me musiik­ki­tar­pee­si 15 minuu­tin etä­ta­paa­mi­ses­sa, jon­ka päät­teek­si tar­joam­me sinul­le par­haat musiik­ki­rat­kai­sut yri­tyk­se­si tarpeisiin.