fbpx

Taustamusiikkipalvelu

Selai­mel­la muo­kat­ta­va musiik­ki­rat­kai­su lii­kun­ta­ti­lo­jen taus­ta­musii­kil­le. Tuki myös monia­luei­sel­le musiikille.

 

  • Kun­to­sa­lit
  • Lii­kun­ta­kes­kuk­set
  • Kyl­mä­sa­lit
  • Puku­huo­neet
  • Ren­tou­tus­huo­neet
  • Hoi­to­huo­neet
  • Uima­hal­lit
  • Kun­tou­tus­yri­tyk­set

Liikuntapaikan rytmiin mukautuva taustamusiikkipalvelu

Gym­musicin taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu on toi­min­ta­var­ma pal­ve­lu kai­ken kokoi­sil­le kun­to- ja lii­kun­ta­kes­kuk­sil­le. Eri äänia­luei­den musiik­ki­pro­fii­lei­ta voi sää­tää hel­pos­ti mis­tä tahan­sa selai­mel­la, ja musiik­ki soi pai­kan pääl­lä Gym­musicin musiik­ki­bok­sis­ta, joka on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään 24/7 käyttöä.

Musii­kin voi aika­tau­lut­taa kun­to­kes­kuk­sen vaih­tu­van asia­kas­ryt­min tai halu­tun tun­nel­man mukaan, ilman soit­to­lis­ta­työ­tä. Pal­ve­lun ase­tuk­sia sää­de­tään aina sil­loin, kun musiik­kiin halu­taan muu­tos­ta. Gym­musicin musiik­ki­tii­mi päi­vit­tää pal­ve­lun gen­re­kir­jas­toi­hin uut­ta musiik­kia joka päi­vä, jol­loin musiik­ki­si ei kos­kaan vanhene.

Älykäs musiikin aikataulutus

Kaik­ki tapah­tuu kalen­te­ris­sa, jos­sa vali­taan muun muas­sa musiik­ki­gen­ret ja musii­kin jul­kai­su­vuo­det. Gym­musicin äly­käs tek­no­lo­gia pitää halu­tes­sa­si huo­len sii­tä, että samat kap­pa­leet eivät soi kuin kor­kein­taan muu­ta­man ker­ran saman päi­vän aikana.

Tempon valinta

Eri ajoil­le voi sää­tää halu­tut mini­mi- ja mak­si­mi­tem­po­ra­jat (BPM). Nopea ja tasai­nen musii­kin tem­po ins­pi­roi par­hai­ten treeniin.

Automaattinen musiikin ON/OFF

Pal­ve­lun voi sää­tää aloit­ta­maan ja lopet­ta­maan musii­kin tois­to halut­tui­na aikoi­na. Jos toi­mi­pis­tee­si on auki 24/7, musiik­ki soi taukoamatta.

Automaattinen äänenvoimakkuus eri aikoina

Musiik­kia­se­tuk­sis­ta voi sää­tää myös eri­lai­sen äänen­voi­mak­kuu­den eri ajoil­le päi­väs­sä. Asia­kas­vir­ran mukaan mää­ri­tel­ty äänen­voi­mak­kuus paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta selvästi.

Musiikki jatkuu myös netin katketessa

Pal­ve­lum­me soit­taa taus­ta­musiik­kia myös netin kat­ke­tes­sa hätä­soit­to­lis­tal­ta. Sinun ei tar­vit­se huo­leh­tia musii­kin toimivuudesta.

Erinomainen äänenlaatu

Musiik­ki­bok­sis­sam­me on hifi-tason ääni­kort­ti, jon­ka äänen­laa­tu on monin­ker­tai­ses­ti parem­pi kuin tie­to­ko­nei­den tai tablet­tien ääni­läh­döis­sä. Lop­pu­tu­lok­se­na on tar­kem­pi ja kirk­kaam­pi musiikintoisto.

Joka päivä auttava asiakastuki

Asia­kas­tu­kem­me aut­taa tek­ni­sis­sä vika­ti­lan­teis­sa puhe­li­mit­se vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Autam­me kykym­me mukaan myös muis­sa salin äänen­tois­toon liit­ty­vis­sä asioissa.

Lisäpalvelut

Monialuetuki

Salin kaik­kiin eri tiloi­hin voi­daan osoit­taa tiloil­le sovel­tu­vaa musiikkia

Slider-säädin musiikille

Musii­kin kau­ko­sää­tö äly­pu­he­li­miin ja tabletteihin

Ääniviestit jäsenmarkkinoinnin tueksi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kyl­lä voit! Pal­ve­lum­me las­ku­tus­kausi on kol­me kuu­kaut­ta, joten sinun ei tar­vit­se mak­saa taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lus­ta kuin muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa, mikä hel­pot­taa las­ku­jen hal­lin­taa­si. Tar­joam­me myös 30 päi­vän maksuehdon.

Kyl­lä tar­vit­set. Jos käy­tät Teos­ton ja Gra­mexin musii­kin­te­ki­jöi­den tuot­ta­maa (tun­net­tut artis­tit) taus­ta­musiik­kia tilois­sa­si, olet vel­vol­li­nen hank­ki­maan musiik­ki­lu­van GT Musiik­ki­lu­vil­ta.

Musiik­ki­lu­pa ei sisäl­ly taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lun mak­suun. Gym­music mak­saa pal­ve­lu­mak­suis­ta taus­ta­musiik­kio­pe­raat­to­rien omaa meka­ni­soin­ti­kor­vaus­ta, joka ei ole ver­rat­ta­vis­sa musiik­ki­lu­paan.

Lue lisää musiik­ki­lu­vis­ta: www.musiikkiluvat.fi.

Taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lum­me musiik­ki­kir­jas­to koos­tuu lähes 50 000 kap­pa­lees­ta, ja kir­jas­toom­me lisä­tään uusia kap­pa­lei­ta päi­vit­täin.

Gym­musicin musiik­ki­tii­mi valit­see kaik­ki kir­jas­toon tule­vat kap­pa­leet eri­tyi­ses­ti lii­­kun­­ta-alaa sil­mäl­lä pitäen, ja kaik­ki kap­pa­leet kuun­nel­laan ennen kir­jas­toon lisäys­tä. Tämän lisäk­si pal­ve­luun lisä­tään aina uusim­pien top-lis­­to­­jen uutuu­det useil­ta kan­sain­vä­li­sil­tä top-lis­­toil­­ta. Uusim­mat hitit ovat siis pal­ve­lus­sam­me heti, kun ne julkaistaan.

Musiik­ki­pal­ve­lum­me tek­no­lo­gia myös var­mis­taa sen, että uusim­mat kap­pa­leet alka­vat soi­da kes­kuk­ses­sa­si heti kun ne on lisät­ty kir­jas­toom­me. Pal­ve­lun ase­tuk­sia muu­te­taan vain sil­loin, kun halu­taan sel­ke­ää uut­ta suun­taa soi­vaan taus­ta­musiik­kiin. Tilois­sa­si soi­vaa musiik­ki päi­vit­tyy koko ajan itseoh­jau­tu­vas­ti ja sääs­tää näin aikaa­si usei­ta kym­me­niä tun­te­ja vuodessa.

Rentouttavaa musiikkia keskuksen muihin tiloihin

 Tar­joam­me puku­huo­ne-, hoitohuone/hieronta ja spa-alueil­le myös ren­tout­ta­van musii­kin kana­vaa. Oikein käy­tet­ty­nä täl­lai­nen musiik­ki luo tiloi­hin kii­ree­tön­tä ja peh­me­ää tun­nel­maa. Tämä luo miel­lyt­tä­vän siir­ty­män asiak­kaal­le tree­niin ja tree­nin jäl­keen takai­sin pukuhuoneisiin.

Hinnasto

Gym­musicin musiik­ki­bok­si
120 EUR / ker­ta­mak­su / per äänia­lue
18 kk takuu

Kokeile palveluamme veloituksetta 30 päivää!

Var­mas­ti ei voi tie­tää ennen kuin kokei­lee. Tar­joam­me pal­ve­luil­lem­me aina täy­sin veloi­tuk­set­to­man 30 päi­vän kokei­lu­jak­son, jon­ka aika­na voit päät­tää pal­ve­lum­me sopi­vuu­den juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Lähe­täm­me musiik­ki­bok­sin seu­raa­va­na työ­päi­vä­nä, kun olet tilan­nut kokei­lu­jak­son.