Taustamusiikkipalvelu

Kuntokeskuksille kehitetty taustamusiikkipalvelu

Kuntokeskuksen rytmiä seuraava musiikkiratkaisu

Gym­musicin taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu on toi­min­ta­var­ma pal­ve­lu kai­ken kokoi­sil­le kun­to­kes­kuk­sil­le. Eri äänia­luei­den musiik­ki­pro­fii­lei­ta voi sää­tää hel­pos­ti mis­tä tahan­sa selai­mel­la, ja musiik­ki soi pai­kan pääl­lä Gym­musicin musiik­ki­bok­sis­ta, joka on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään 24/7 käyt­töä.

Musii­kin voi aika­tau­lut­taa kun­to­kes­kuk­sen vaih­tu­van asia­kas­ryt­min tai halu­tun tun­nel­man mukaan, ilman soit­to­lis­ta­työ­tä. Pal­ve­lun ase­tuk­sia sää­de­tään aina sil­loin, kun musiik­kiin halu­taan muu­tos­ta. Gym­musicin musiik­ki­tii­mi päi­vit­tää pal­ve­lun gen­re­kir­jas­toi­hin uut­ta musiik­kia joka päi­vä, jol­loin musiik­ki­si ei kos­kaan van­he­ne.

Älykäs musiikin aikataulutus

Kaik­ki tapah­tuu kalen­te­ris­sa, jos­sa vali­taan muun muas­sa musiik­ki­gen­ret ja musii­kin jul­kai­su­vuo­det. Gym­musicin äly­käs tek­no­lo­gia pitää halu­tes­sa­si huo­len sii­tä, että samat kap­pa­leet eivät soi kuin kor­kein­taan muu­ta­man ker­ran saman päi­vän aika­na.

Tempon valinta

Eri ajoil­le voi sää­tää halu­tut mini­mi- ja mak­si­mi­tem­po­ra­jat (BPM). Nopea ja tasai­nen musii­kin tem­po ins­pi­roi par­hai­ten tree­niin.

Automaattinen musiikin ON/OFF

Pal­ve­lun voi sää­tää aloit­ta­maan ja lopet­ta­maan musii­kin tois­to halut­tui­na aikoi­na. Jos toi­mi­pis­tee­si on auki 24/7, musiik­ki soi tau­koa­mat­ta.

Automaattinen äänenvoimakkuus eri aikoina

Musiik­kia­se­tuk­sis­ta voi sää­tää myös eri­lai­sen äänen­voi­mak­kuu­den eri ajoil­le päi­väs­sä. Asia­kas­vir­ran mukaan mää­ri­tel­ty äänen­voi­mak­kuus paran­taa asia­kas­ko­ke­mus­ta sel­väs­ti.

Musiikki jatkuu myös netin katketessa

Pal­ve­lum­me soit­taa taus­ta­musiik­kia myös netin kat­ke­tes­sa hätä­soit­to­lis­tal­ta. Sinun ei tar­vit­se huo­leh­tia musii­kin toi­mi­vuu­des­ta.

Erinomainen äänenlaatu

Musiik­ki­bok­sis­sam­me on hifi-tason ääni­kort­ti, jon­ka äänen­laa­tu on monin­ker­tai­ses­ti parem­pi kuin tie­to­ko­nei­den tai tablet­tien ääni­läh­döis­sä. Lop­pu­tu­lok­se­na on tar­kem­pi ja kirk­kaam­pi musii­kin­tois­to.

Joka päivä auttava asiakastuki

Asia­kas­tu­kem­me aut­taa tek­ni­sis­sä vika­ti­lan­teis­sa puhe­li­mit­se vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Autam­me kykym­me mukaan myös muis­sa salin äänen­tois­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Lisäpalvelut

Monialuetuki

Salin kaik­kiin eri tiloi­hin voi­daan osoit­taa tiloil­le sovel­tu­vaa musiik­kia

Slider-säädin musiikille

Musii­kin kau­ko­sää­tö äly­pu­he­li­miin ja tablet­tei­hin

Ääniviestit jäsenmarkkinoinnin tueksi

Rentouttavaa musiikkia keskuksen muihin tiloihin

 Tar­joam­me puku­huo­ne-, hoitohuone/hieronta ja spa-alueil­le myös ren­tout­ta­van musii­kin kana­vaa. Oikein käy­tet­ty­nä täl­lai­nen musiik­ki luo tiloi­hin kii­ree­tön­tä ja peh­me­ää tun­nel­maa. Tämä luo miel­lyt­tä­vän siir­ty­män asiak­kaal­le tree­niin ja tree­nin jäl­keen takai­sin puku­huo­nei­siin.

Hinnasto

Gym­musicin musiik­ki­bok­si
120 EUR / ker­ta­mak­su / per äänia­lue
18 kk takuu

Kokeile palveluamme veloituksetta 30 päivää!

Var­mas­ti ei voi tie­tää ennen kuin kokei­lee. Tar­joam­me pal­ve­luil­lem­me aina täy­sin veloi­tuk­set­to­man 30 päi­vän kokei­lu­jak­son, jon­ka aika­na voit päät­tää pal­ve­lum­me sopi­vuu­den juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Lähe­täm­me musiik­ki­bok­sin seu­raa­va­na työ­päi­vä­nä, kun olet tilan­nut kokei­lu­jak­son.