fbpx

Taustamusiikkipalvelu kuntokeskuksille ja ryhmäliikuntaan

Nos­ta musiik­ki­si uudel­le tasol­le Gym­musicin toi­min­ta­var­moil­la ja huo­let­to­mil­la taus­ta­musiik­ki­pal­ve­luil­la ja lii­ty mukaan yli 600 lii­kun­ta­kes­kuk­sen tyy­ty­väi­seen joukkoon.

 

Tar­vit­sit­pa sit­ten kun­to­sa­li­si taus­tal­le tree­ni­musiik­kia tai pal­ve­lun musiik­ki­lii­kun­taan, olet juu­ri oikeas­sa paikassa!

Lue lisää

Taustamusiikkipalvelu kuntokeskuksille ja ryhmäliikuntaan

Nos­ta musiik­ki­si uudel­le tasol­le Gym­musicin toi­min­ta­var­moil­la ja huo­let­to­mil­la taus­ta­musiik­ki­pal­ve­luil­la ja lii­ty mukaan yli 600 lii­kun­ta­kes­kuk­sen tyy­ty­väi­seen joukkoon.

 

Tar­vit­sit­pa sit­ten kun­to­sa­li­si taus­tal­le tree­ni­musiik­kia tai pal­ve­lun ryh­mä­lii­kun­nan musii­kil­le, olet juu­ri oikeas­sa paikassa!

Lue lisää

Markkinoiden järkevimmät musiikkipalvelut liikunta-alalle

Taustamusiikkipalvelu

Help­poa ja auto­maat­tis­ta tree­ni­musiik­kia pie­niin ja isoi­hin kuntokeskuksiin

Taustamusiikki ääniviestintäpalvelulla

Paran­na mark­ki­noin­ti­vies­ti­si peril­le­me­noa musii­kin lomas­sa soi­vil­la ääniviesteillä

Set4Play-ryhmäliikuntamusiikkipalvelu

Kaik­ki mitä tar­vit­set musiik­ki­lii­kun­taan: musii­kit, mik­saus­työ­ka­lu ja koreografiatuki

Liikunta-alan oma musiikkiyritys palveluksessasi!

liikuntapaikalla treenataan musiikkimme tahtiin joka päivä

Gym­music on vuon­na 2010 perus­tet­tu kan­sain­vä­li­nen taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut lii­kun­ta-alan musiikkiin.

Ero­tum­me muis­ta alan yri­tyk­sis­tä siten, että olem­me luo­neet musiik­ki­pal­ve­lum­me ainoas­taan lii­kun­ta-alan toi­mi­joi­ta sil­mäl­lä pitäen. Sik­si ymmär­räm­me lii­kun­ta-alan arjen haas­teet erit­täin hyvin ja sii­tä mei­tä myös on kii­tel­ty vuo­sien var­rel­la lukui­sia kertoja.

Mei­tä on kehut­tu pal­jon sii­tä, että pal­ve­lum­me vapaut­ta­vat lii­kun­ta­paik­ko­jen hen­ki­lö­kun­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon sii­hen toi­min­taan, mikä luo tulos­ta ja mitä he rakas­ta­vat. Kehi­täm­me myös pal­ve­lui­tam­me ali­tui­ses­ti, ja teem­me­kin kehi­tys­työ­tä tii­viis­ti yhdes­sä asiak­kai­dem­me kanssa. 

Meil­lä Gym­musicil­la on myös oma musiik­ki­tii­mi, joka pitää huol­ta pal­ve­lui­dem­me musiik­ki­kir­jas­tois­ta. Tii­mim­me työs­tää uut­ta musiik­kia kir­jas­toi­hin päi­vit­täin. Musiik­ki on pal­ve­lui­dem­me sydän, ja sik­si musiik­ki­työ­tä teh­dään meil­lä koko aika. Lupauk­sem­me on, että pal­ve­luis­tam­me löy­tyy ins­pi­roi­vaa tree­ni­musiik­kia kai­ke­ni­käi­sil­le lop­pua­siak­kail­le. Taus­ta­musiik­ki on yksi tär­keim­mis­tä tun­nel­man­luo­jis­ta ja asia­kas­ko­ke­muk­seen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä myös lii­kun­ta-alal­la. Oli­pa kysees­sä sit­ten kun­to­sa­lin ylei­nen taus­ta­musiik­ki tai lii­kun­ta­tun­tia ryt­mit­tä­vä musiikki. 

Jos haluat nos­taa lii­kun­ta­musiik­ki­si uudel­le tasol­le, kokei­le pal­ve­lui­tam­me veloi­tuk­set­ta. Kokei­lu ei sido sinua iki­nä mihin­kään, emme­kä lähe­tä las­kua ennen kuin olet itse anta­nut laskutusluvan.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Aika vaihtaa huolettomaan musiikkiin? Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme.

    Olen kiinnostunut:

    Palvelut: