Taustamusiikkipalvelu kuntokeskuksille ja ryhmäliikuntaan

Nos­ta musiik­ki­si uudel­le tasol­le ja lii­ty mukaan 500 lii­kun­ta­kes­kuk­sen tyy­ty­väi­seen jouk­koon. Gym­music on yksi Euroo­pan suu­rim­mis­ta lii­kun­ta-alan taus­ta­musii­kin ja ääni­vies­tin­nän edel­lä­kä­vi­jöis­tä.

Lue lisää

Taustamusiikkipalvelu kuntokeskuksille ja ryhmäliikuntaan

Olem­me yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta lii­kun­ta-alan taus­ta­musii­kin ja ääni­vies­tin­nän edel­lä­kä­vi­jöis­tä.

Lue lisää

Markkinoiden järkevimmät musiikkipalvelut liikunta-alalle

Taustamusiikkipalvelu

Help­poa ja auto­maat­tis­ta tree­ni­musiik­kia pie­niin ja isoi­hin kun­to­kes­kuk­siin

Taustamusiikki ääniviestintäpalvelulla

Paran­na mark­ki­noin­ti­vies­ti­si peril­le­me­noa musii­kin lomas­sa soi­vil­la ääni­vies­teil­lä

Set4Play-ryhmäliikuntamusiikkipalvelu

Kaik­ki mitä tar­vit­set ryh­mä­lii­kun­taan: musii­kit, mik­saus­työ­ka­lu ja koreo­gra­fia­tu­ki

Sinä päätät salisi tempon, palvelumme toteuttavat sen!

liikuntapaikalla treenataan musiikkimme tahtiin joka päivä

Gym­music on vuon­na 2010 perus­tet­tu kan­sain­vä­li­nen taus­ta­musiik­kiin kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut lii­kun­ta-alan musiik­kiin. Useat sadat lii­kun­ta­pai­kat Euroo­pas­sa luot­ta­vat taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lui­him­me.

Taus­ta­musiik­ki on yksi lii­kun­ta­pai­kan tai kon­sep­tin tär­keim­mis­tä tun­nel­man­luo­jis­ta ja asia­kas­ko­ke­muk­seen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Olem­me kehit­tä­neet pal­ve­lum­me ensi­si­jai­ses­ti lii­kun­ta-alan yri­tyk­sil­le, ja se näkyy pal­ve­lui­dem­me toi­min­nas­sa hyvin vah­vas­ti. Olem­me luo­neet pal­ve­lum­me niin, että ne ins­pi­roi­vat kai­ke­ni­käi­siä lop­pua­siak­kai­ta liik­keel­le!

Tuot­tei­siim­me on jätet­ty vain kaik­ki tar­peel­li­nen, jot­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen hen­ki­lö­kun­ta voi­si kes­kit­tyä mah­dol­li­sim­man pal­jon sii­hen, mitä he rakas­ta­vat. Kehi­täm­me pal­ve­lui­tam­me jat­ku­vas­ti parem­mik­si, yhdes­sä asiak­kai­dem­me kans­sa. Ymmär­räm­me lii­kun­ta-alan arjen haas­teet, ja sii­tä mei­tä myös on kii­tel­ty vuo­sien var­rel­la lukui­sia ker­to­ja.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Aika vaihtaa huolettomaan musiikkiin? Ota rohkeasti yhteyttä! Autamme mielellämme.

Olen kiinnostunut:

Palvelut: