fbpx

Äänimainonta kuntokeskuksessa

Lisä­pal­ve­lu Gym­musicin taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lun asiakkaille

Valjasta taustamusiikkisi asiakasmarkkinoinnin työhevoseksi ääniviesteillä!

Gym­musicin Taus­ta­musiik­kiin yhdis­tet­tä­vä Ääni­vies­tin­tä­pal­ve­lu on koko­nais­val­tai­nen mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu, jon­ka avul­la autam­me sinua vie­mään lyhyet ääni­vies­tit eli spii­kit osak­si kun­to­kes­kuk­se­si musiik­ki­vir­taa ja mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa. Tuo­tam­me aja­tuk­sis­ta­si val­mii­ta mai­no­si­deoi­ta vuo­sit­tai­sis­sa markkinointipalavereissa.

Pal­ve­luun kuu­luu myös ääni­vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma­si päi­vit­tä­mi­nen vuo­den mit­taan. Voit nos­taa jal­ka­si pöy­däl­le ja kes­kit­tyä ydintoimintaasi!

Näin homma toimii

1. Kaksi palaveria vuodessa

Tapaam­me kah­des­ti vuo­des­sa, ja pää­täm­me tule­vien ääni­vies­tien tee­mat ja tuo­tan­toon liit­ty­vät yksi­tyis­koh­dat ja toivomukset.

2. Ääniviestien tuotanto

Tuo­tam­me ääni­vies­tit stu­dioil­lam­me sovi­tun äänibrän­din mukaan.

3. Ääniviestien ajastus ja seuranta

Levi­täm­me ääni­vies­tit soi­maan sinun ket­jusi lokaa­tioi­hin, oli nii­tä yksi tai sato­ja. Tar­joam­me sinul­le luo­miam­me seu­ran­ta­rat­kai­su­ja, joil­la voit seu­ra­ta kam­pan­joi­de­si tehokkuutta.

Tarjoamme sinulle myös

- Gym­musicin pit­kän osaa­mi­sen ääni­mai­non­nan tuot­ta­mi­ses­ta ja suun­nit­te­lus­ta
- Apua aina kun sitä tar­vit­set
- Jous­ta­vuut­ta akuu­teis­sa ääni­vies­tien tilauksissa

Kuuntele toteuttamiamme ääniviestejä!

Hygieniakuulutus kuntokeskuksille

kir­joit­ta­nut Gym­musicin oma tuotanto

Kanta-asiakkuuskampanja

kir­joit­ta­nut Fit24 Klauk­ka­la

Training for Warriors -kampanja

kir­joit­ta­nut Power Gym Kouvola

Biocircuit-promootio

kir­joit­ta­nut Easy­Fit Kaari

Sulkemiskuulutus uimahalleille 30 min

kir­joit­ta­nut Gym­music

Miksi ääniviestintää kannattaa hyödyntää
kuntokeskuksen markkinoinnissa?

Ääni erottuu hyvin loputtomasta kuvavirrasta

Ääni­vies­tit musii­kin seas­sa jää­vät nykyis­ten asiak­kai­den mie­leen tehok­kaas­ti. Puhut­tu vies­ti erot­tuu jou­kos­ta hyvin, sil­lä ihmi­set näke­vät päi­väs­sä tuhan­sia tur­rut­ta­via visu­aa­li­sia ärsykkeitä.

Lisää kampanjamyyntiäsi

Ääni alen­taa kon­ver­sio­kyn­nys­tä, sil­lä se muis­tut­taa asia­kas­ta juu­ri sii­nä pai­kas­sa, jos­sa asia on ajan­koh­tai­nen eli salil­la. Face­boo­kis­sa tai uutis­kir­jees­sä näh­dyt vies­tit palaa­vat myös takai­sin mie­leen, kun samas­ta asias­ta muis­tu­te­taan ääni­vies­tien muodossa.

Ääni saa asiakkaat tiedostamaan salille tärkeät asiat

Ääni­vies­tit eivät saa olla tyr­kyt­tä­vää mai­non­taa, vaan par­haat aiheet ovat nii­tä asioi­ta, jot­ka tuo­vat hyö­tyä asiak­kaan asia­kas­po­lul­le. Mitä asiak­kaan­ne arvos­ta­vat toi­min­nas­sa­si? Mis­tä asiak­kaat puhu­vat palau­te­laa­ti­kos­sa? Mit­kä asiat voi­si­vat saa­da asiak­kaa­si kiit­tä­mään tei­tä erin­omai­ses­ta pal­ve­lus­ta? Näi­tä asioi­ta poh­ti­mal­la löy­tyy usein hyvän ääni­mai­nos-suun­ni­tel­man siemenet.

Ääni tavoittaa usein kaikki kuntosalin kolkat

Jos salil­la on kai­ut­ti­mia kaik­kial­la, ääni­vies­tit soi­vat myös puku­huo­neis­sa. Näin ääni­vies­ti­kam­pan­joi­den aika­na tavoi­te­taan myös kuuloketreenaajat.

Hinnasto

Kokeile musiikin lomassa soivia ääniviestejä toimipisteessäsi

    Pyydä tarjous