fbpx

Set4Play

Liikunnanohjaukseen suunniteltu taustamusiikkipalvelu

  • Laa­ja ja ali­tui­ses­ti päi­vit­ty­vä kir­jas­to tun­net­tua musiikkia
  • Ohjaa­jan työ­tä hel­pot­ta­va musii­kin haku (vuo­det, BPM, gen­ret ym)
  • Hel­pos­ti omak­sut­ta­va mik­saus­työ­ka­lu niin mobii­liin kuin työpöytäkoneille
  • Sovel­tuu free­lancer-ohjaa­jil­le ja eri kokoi­sil­le liikuntaorganisaatioille

 

Liikunnanohjaajan paras ystävä

Set4Play on lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­sil­le suun­ni­tel­tu taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu, joka on Teos­ton ja Gra­mexin lisen­soi­ma. Pal­ve­lus­sa voi koos­taa tun­neil­le joko ihan perin­tei­siä soit­to­lis­to­ja tai edis­ty­neem­piä musiik­ki­mik­sauk­sia, jois­sa musii­kin voi muo­ka­ta sopi­maan omaan koreo­gra­fi­aan tai liikuntasuunnitelmaan.

Tee musii­kit selai­mel­la, avaa appli­kaa­tio ja toista!

Asiakkaidemme kokemuksia

Mikä tekee Set4Play-palvelusta ainutlaatuisen?

Set4Play ei ole mikä tahan­sa musiik­ki­pal­ve­lu. Pal­ve­lu sisäl­tää lukui­sia lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä hel­pot­ta­via toi­min­to­ja, jot­ka on kehi­tet­ty yhdes­sä asiak­kai­dem­me kans­sa. Set4Play:n avul­la voit suun­ni­tel­la tun­ti­si lii­kun­ta­vi­sio­si ehdoil­la ja muo­ka­ta musii­kin sopi­maan sii­hen, ei päinvastoin!

Musiikin miksaus ilman erikoistaitoja

Valit­se kap­pa­leen alku- ja lop­pu­koh­dat, kopioi koko­nai­nen kap­pa­le tai vain osa kap­pa­lees­ta soi­maan useam­man ker­ran, lisää hil­jai­sia koh­tia ja niin edel­leen! Pal­ve­lul­lam­me voi myös muo­ka­ta kap­pa­lei­den tem­poa (BPM).

Monipuolinen musiikin haku (BPM jne.)

Suo­da­ta kap­pa­le­ha­kua­si muun muas­sa tem­pon, gen­re­jen ja musii­kin iän mukaan. Haku aut­taa sinua löy­tä­mään uut­ta musiik­kia, jota et oli­si vält­tä­mät­tä muu­ten kos­kaan löy­tä­nyt. Set4Play:n äly­käs haku­toi­min­to sääs­tää sinul­ta pal­jon työ­ai­kaa pit­käs­sä juoksussa.

l

Koreografian seuranta suoraan älylaitteelta

Kir­jaa tun­ti­suun­ni­tel­ma­si eri pis­teet suo­raan Set4Play:n lis­toi­hin. Pis­teet näky­vät appli­kaa­tios­sa las­ku­rin kera.

z

Intervallityökalu

Pal­ve­lum­me hoi­taa tar­vit­taes­sa musii­kin auto­maat­ti­sen tauo­tuk­sen ja tois­ton. Kun olet mää­ri­tel­lyt inter­val­lin työ- ja lepoa­jat lis­taa­si, pal­ve­lum­me tekee työ­tä käskettyä.

Täysin laillinen

Voit käyt­tää musiik­kiam­me huo­let­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­neil­la­si. Pal­ve­lum­me on lisen­soi­tu Teos­ton ja Gra­mexin kanssa.

Musiikin toisto myös offline-tilassa

Set4Play toi­mii vaik­ka kel­la­ri­sa­lis­sa. Kun olet teh­nyt musiik­ki­si, appli­kaa­tio synk­ro­noi lis­tat äly­lait­tee­si muis­tiin. Ei pel­koa nolos­ta musii­kin katkeilusta.

Set4Play toimii kaikilla laitteillasi!

Musiik­ki­lis­to­jen ja mik­saus­ten teko onnis­tuu Set4Play:n avul­la mis­sä tahan­sa. Voit sula­vas­ti jat­kaa tie­to­ko­neel­la luo­ma­si soit­to­lis­tan työs­töä myös äly­pu­he­li­mel­la tai table­til­la. Pal­ve­lum­me help­po­käyt­töi­nen mik­saus­jär­jes­te­mä toi­mii niin ikään mobiililaitteilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Set4Play-taus­­ta­­musiik­­ki­­pal­­ve­­lun musiik­ki­kir­jas­tos­sa on hyvin laa­ja kat­taus lii­kun­taan sovel­tu­vaa, tun­net­tua taus­ta­musiik­kia. Musiik­ki on kate­go­ri­soi­tu yli 30 eri gen­reen: dances­ta pop­piin, roc­kis­ta hard roc­kiin ja iskel­mäs­tä lavatanssimusiikkiin. 

Kir­jas­tos­sam­me on noin 60 000 laa­tu­var­mis­tet­tua kap­pa­let­ta. Gym­musicin musiik­ki­tii­mi lisää uut­ta musiik­kia pal­ve­luun päi­vit­täin. Päi­vi­täm­me Set4Play-pal­­ve­­luun eri mai­den top-lis­­to­­jen uutuu­det vii­kot­tain, jot­ta uusim­mat jul­kai­sut oli­si­vat käy­tös­sä­si niin pian kuin ne jul­kais­taan. Käy­täm­me pal­ve­lus­sam­me vain tun­net­tua musiikkia.

Pää­set tutus­tu­maan Set4Play:n musiik­ki­tar­jon­taan aloit­ta­mal­la pal­ve­lun veloi­tuk­set­to­man 30 päi­vän kokei­lu­jak­son. Jätä yhteys­tie­to­si täs­tä lin­kis­tä.

Kyl­lä vain! Jos joku halua­ma­si kap­pa­le ei juu­ri nyt löy­dy pal­ve­lus­tam­me, lisääm­me sen sin­ne mielellämme.

Pal­ve­lus­ta löy­tyy Order Track -sivu, jon­ka kaut­ta voi teh­dä musiik­ki­ti­lauk­sia. Musiik­ki­tii­mim­me lisää tila­tut kap­pa­leet pal­ve­lun kir­jas­toon 24-48 tun­nin toimitusajalla.

Kyl­lä soi - pal­ve­lum­me ei ran­do­mi­soi lis­tal­la ole­vien musiik­ki­kap­pa­lei­den tois­toa mitenkään.

Voit vaih­taa kap­pa­lei­den jär­jes­tys­tä Set4Play:n miksausjärjestelmässä.

Hinnasto

Kun­to­kes­kuk­set, kun­nat ja seurat

Kokeile Set4Play-palvelua 30 päivää veloituksetta!

Set4Play nos­taa sinut täh­tioh­jaa­jien tasol­le, par­haal­la mah­dol­li­sel­la musii­kil­la. Kokei­le pal­ve­luam­me täy­sin sitou­muk­set­ta jopa 30 päi­vää! Täy­tä alla ole­vat koh­dat niin lähe­täm­me sinul­le kokei­lu­tun­nuk­set pal­ve­luum­me mah­dol­li­sim­man pian.