Set4Play

Taustamusiikkipalvelu ryhmäliikuntaohjaajille

Ryhmäliikuntaohjaajan paras ystävä

Set4Play on lii­kun­na­noh­jaa­jil­le kehi­tel­ty täy­sin lail­li­nen taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu. Pal­ve­lus­sa voi koos­taa tun­neil­le joko ihan perin­tei­siä soit­to­lis­to­ja tai edis­ty­neem­piä musiik­ki­mik­sauk­sia, jois­sa musii­kin voi muo­ka­ta sopi­maan omaan koreo­gra­fi­aan tai lii­kun­ta­suun­ni­tel­maan.

Tee musii­kit tie­to­ko­neel­la, avaa puhelimen/tabletin appli­kaa­tio ja tois­ta!

Mikä tekee Set4Play-palvelusta ainutlaatuisen?

Set4Play ei ole pel­käs­tään taus­ta­musiik­ki­pal­ve­lu, vaan sii­nä on myös monia lii­kun­taoh­jaa­jan työ­tä hel­pot­ta­via työ­ka­lu­ja.

Musiikin miksaus ilman erikoistaitoja

Valit­se kap­pa­leen alku- ja lop­pu­koh­dat, kopioi kap­pa­let­ta, lisää hil­jai­sia koh­tia ym. Tule­vai­suu­des­sa pal­ve­lul­lam­me voi myös muo­ka­ta kap­pa­lei­den tem­poa (BPM).

Monipuolinen musiikin haku (BPM jne.)

Suo­da­ta kap­pa­le­ha­kua­si muun muas­sa tem­pon, gen­re­jen ja musii­kin iän mukaan. Sääs­tät jo pel­käs­tään musii­kin etsin­tä­vai­hees­sa mer­kit­tä­väs­ti aikaa.

l

Koreografian seuranta suoraan älylaitteelta

Kir­jaa tun­ti­suun­ni­tel­ma­si eri pis­teet suo­raan Set4Play:n lis­toi­hin. Pis­teet näky­vät appli­kaa­tios­sa las­ku­rin kera.

z

Intervallityökalu

Pal­ve­lum­me hoi­taa tar­vit­taes­sa musii­kin auto­maat­ti­sen tauo­tuk­sen ja tois­ton. Kun olet mää­ri­tel­lyt inter­val­lin työ- ja lepoa­jat lis­taa­si, pal­ve­lum­me tekee työ­tä käs­ket­tyä.

Täysin laillinen

Voit käyt­tää musiik­kiam­me huo­let­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­neil­la­si. Pal­ve­lum­me on lisen­soi­tu Teos­ton ja Gra­mexin kans­sa.

Musiikin toisto myös offline-tilassa

Set4Play toi­mii vaik­ka kel­la­ri­sa­lis­sa. Kun olet teh­nyt musiik­ki­si, appli­kaa­tio synk­ro­noi lis­tat äly­lait­tee­si muis­tiin. Ei pel­koa nolos­ta musii­kin kat­kei­lus­ta.

Tulossa keväällä 2020


Set4Play Mobi­le: tee kaik­ki mik­sauk­set myös suo­raan puhe­li­mel­la tai table­til­la, ei enää tar­vet­ta tie­to­ko­neel­le!

Hinnasto

Kun­to­kes­kuk­set, kun­nat ja seu­rat

Kokeile Set4Play-palvelua 30 päivää!

Set4Play nos­taa sinut täh­tioh­jaa­jien tasol­le, par­haal­la mah­dol­li­sel­la musii­kil­la. Kokei­le pal­ve­luam­me täy­sin sitou­muk­set­ta ja veloi­tuk­set­ta jopa 30 päi­vää! Täy­tä alla ole­vat koh­dat, niin palaam­me asi­aan mah­dol­li­sim­man pian.