fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­te­rin nimi

Strea­mec AB filial i Finland:in asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Strea­mec AB filial i Fin­land, Y-tun­nus 2680531-7

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va henkilö

Joo­nas Pii­roi­nen
Sales and Mar­ke­ting Direc­tor
Säh­kö­pos­ti: joonas@streamec.com

Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Strea­mec AB filial i Fin­lan­din asiakastietorekisterinä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyttötarkoituksiin:

 • Tilaus­ten käsit­te­ly ja toimitus
 • Las­ku­tus- ja maksuliikenne
 • Pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehitys
 • Mark­ki­noin­ti

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Strea­mec AB filial i Finland:lle anta­mia tietoja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asiakastietoja:

 • Hen­ki­lön nimi
 • Yri­tyk­sen nimi ja tunnus
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhelinnumero
 • Pos­ti-, las­ku­tus- ja pankkiyhteystiedot
 • Pal­ve­lu- ja käyttöasetukset
 • Tuo­te- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tiedot
 • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Strea­mec AB filial i Fin­lan­din yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toimittamiseksi.

Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoille.

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyynnön.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Manu­aa­li­nen aineisto

Tie­to­ja ei säi­ly­te­tä fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na pois lukien kir­jan­pi­to, johon on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä Strea­mec AB filial i Finland:n työn­te­ki­jöil­lä ja kir­jan­pi­tä­jäl­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tiedot

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä Strea­mec AB filial i Fin­lan­din työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työn­te­ki­jät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tar­kas­tus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Tie­to­jen säilytysaika

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain ajan, joka on tar­peen hen­ki­lö­tie­to­jen tyy­pin ja nii­den käsit­te­ly­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Evästeet

Evästekäytännöt

Päi­vi­tet­ty: 30.12.2020

Sivus­tom­me käyt­tää eväs­tei­tä. “Hyväk­syn eväs­teet” -nap­pia pai­na­mal­la hyväk­syt eväs­tei­den käy­tön. Eväs­teet teke­vät sivus­tom­me käyt­tä­mi­ses­tä help­poa, nope­aa ja käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­tä.

Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka inter­net-selain tal­len­taa käyt­tä­jän lait­teel­le. Eväs­teet ase­te­taan käyt­tä­jän pää­te­lait­teel­le ainoas­taan käyt­tä­jän kut­su­man sivus­ton muka­na. Vain eväs­teen lähet­tä­nyt pal­ve­lin voi myö­hem­min lukea ja käyt­tää eväs­tet­tä. Eväs­teet tai muut tek­nii­kat eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jän pää­te­lai­tet­ta tai tie­dos­to­ja, eikä eväs­tei­tä voi käyt­tää ohjel­mien käyt­tä­mi­seen tai hait­taoh­jel­mien levit­tä­mi­seen. Käyt­tä­jää ei voi­da tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den avul­la.

Eväs­tei­den käyt­tö­koh­teet ovat ana­ly­tii­kan, mark­ki­noin­nin, vies­tin­nän tehos­ta­mi­nen. Eväs­teet jakau­tu­vat ala­ryh­miin: toi­min­nal­li­set eväs­teet, tuo­te­ke­hi­tys ja lii­ke­toi­min­nan rapor­toin­ti, mai­non­nan rapor­toin­ti ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen.

Käy­tös­sä on joi­ta­kin pal­ve­lun toi­min­nan kan­nal­ta pakol­li­sia kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­lu­ja tai lii­tän­näi­siä. Täl­lai­sia työ­ka­lu­ja ovat esi­mer­kik­si sivus­toil­la ole­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den tai video­pal­ve­lui­den upo­tuk­set tai sosi­aa­lis­ten medioi­den jako- ja tyk­käys­toi­min­nal­li­suu­det. Täl­lai­set kol­man­nen osa­puo­len lii­tän­näi­set saat­ta­vat lisäk­si kerä­tä verk­ko­pal­ve­lui­den käyt­tä­jis­tä tie­to­ja esi­mer­kik­si sisäl­lön suo­sit­te­le­mi­sek­si tai kävi­jä­mää­rän seu­raa­mi­sek­si.

Voit halu­tes­sa­si estää selain­ta­si käyt­tä­mäs­tä eväs­tei­tä, pois­taa tal­len­ne­tut eväs­teet tai pyy­tää selai­mel­ta­si ilmoi­tuk­sen uusis­ta eväs­teis­tä. Löy­dät ohjei­ta eväs­tei­den pois­toon osoit­tees­ta: https://www.aboutcookies.org/. Eväs­tei­den käy­tön estä­mi­nen tai nii­den pois­ta­mi­nen saat­taa hai­ta­ta joi­ta­kin sivus­tom­me toi­min­to­ja.

Voit lukea lisää eväs­teis­tä ja Suo­men eväs­te­vaa­ti­muk­sis­ta vies­tin­tä­vi­ras­ton verk­ko­si­vus­tol­ta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaam­me oikeu­den päi­vit­tää eväs­te­käy­tän­tö­jä esi­mer­kik­si pal­ve­lui­den kehi­tyk­sen tai pakot­ta­van lain­sää­dän­nön vuoksi.